ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประกอบการ

บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด (“เมล มาสเตอร์” หรือ “เรา” ) เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะดูแลให้เจ้าหน้าที่ของเราปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เคร่งครัดที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่ท่านได้มอบให้แก่เมล มาสเตอร์

เมล มาสเตอร์ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ประกอบการฉบับนี้ (“ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว” ) ใช้บังคับกับท่าน 1)
หากท่านลงทะเบียนบนเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดยเมล มาสเตอร์ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” ) ในฐานะของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อตัวท่านเองในฐานะของผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา (“ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา”) หรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อหรือในนามของนิติบุคคล (“ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล”) ซึ่งท่านเป็นผู้แทน เช่น ในกรณีที่ท่านเป็นบุคคลติดต่อ ลูกจ้าง ผู้แทนของนิติบุคคลดังกล่าว รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจ (เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ” และผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการจะเรียกรวมกันว่า “ผู้ประกอบการ”) และ 2) หากเมล มาสเตอร์มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ การเก็บรวบรวม การบันทึก การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของเมล มาสเตอร์และตามวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ดังนั้น เมล มาสเตอร์ จึงขอแจ้งให้ท่าน ทราบถึงรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1 คำจำกัดความ
 • ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ เว้นแต่เมื่อบริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น
 • “นิติบุคคลในต่างประเทศ” หมายถึง บริษัทในเครือและบริษัทร่วมของเมล มาสเตอร์ ซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกประเทศไทย
 • “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม ออกเพิ่มเติม หรือออกเพื่อใช้บังคับแทนที่เป็นคราว ๆ ไป
 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งช่วยให้ระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
  แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว
 • “ประมวลผล” หมายถึง การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน เก็บรักษา หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ระบุในมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

2 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • 2.1 เมล มาสเตอร์ ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เท่านั้น ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เมล มาสเตอร์ ประมวลผลได้แก่
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียด
ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน ชื่อ นามสกุล ชื่อย่อ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง
ภาพถ่าย ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน หมายเลขติดต่ออื่น ๆ ที่อยู่สำหรับติดต่อ
ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
ข้อมูลด้านการเงิน
(ใช้บังคับกับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร
ข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นใดที่ท่านอาจมอบให้แก่เมล มาสเตอร์ ในระหว่างที่ติดต่อสื่อสารกับเรา
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอีเมล เช่น ชื่อ username ที่ต้องการใช้งาน และข้อมูลการ
setup ระบบอีเมล เช่น ข้อมูลโดเมน, DNS, MX record ฯลฯ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม ประวัติการค้นหาบนเว็บไซต์
ไอพีแอดเดรส ประเภทและรูปแบบของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บเพจที่นำมาสู่เว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการ
การบันทึกวันและเวลา (date and timestamp) และเส้นทางการใช้งานเว็บไซต์ (clickstream data)
ที่เก็บรักษาไว้ในไฟล์บันทึกข้อมูล
  • 2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เมล มาสเตอร์ ไม่มีเจตนาหรือความจำเป็นใด ๆ ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาและ/หรือกรุ๊ปเลือดของท่านซึ่งอาจปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ดังนั้น กรุณาดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (ถ้ามี) ออกจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านก่อนที่จะส่งให้แก่เมล มาสเตอร์
  • 2.3 สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล เมล มาสเตอร์ อาจเก็บรวบรวมเอกสารบริษัทจากท่านหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องของท่าน เช่น หนังสือรับรองบริษัทและรายชื่อผู้ถือหุ้น

3 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • 3.1 เมล มาสเตอร์ พยายามเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นและเพียงพอ แต่ไม่เกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างล่างในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
และฐานตามกฎหมาย
เพื่อติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
ผู้ประกอบการผ่านทางรายละเอียด
การติดต่อทางธุรกิจของบุคคลดังกล่าว
เพื่อนำเสนอบริการของเมล มาสเตอร์
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนข้อมูลติดต่อ

ฐานตามกฎหมาย

ฐานตามกฎหมาย
เพื่อพิจารณาและประเมินความน่าเชื่อถือ
และพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนเข้าทำ
ข้อตกลงกับผู้ประกอบการรวมทั้งเพื่อ
ดำเนินการตามคำขอใด ๆ ของ
ผู้ประกอบการในการเข้าทำข้อตกลง
ดังกล่าวและ/หรือในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลด้านการเงิน

ฐานตามกฎหมาย

สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา
(ก) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับการพิจารณาและประเมินความน่าเชื่อถือ
และการพิสูจน์ตัวตน และ
(ข) ดำเนินการตามคำขอในการเข้าทำข้อตกลง สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
การใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของเราตาม
ข้อตกลงที่เข้าทำกับผู้ประกอบการที่เป็น
บุคคลธรรมดาหรือผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
(แล้วแต่กรณี) และดำเนินกิจกรรมใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่ท่านได้เข้า
ทำกับเมลมาสเตอร์ เช่น การอนุญาตให้ท่านใช้เว็บไซต์
การต่ออายุหรือการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลง
การออกใบแจ้งหนี้ การออกใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระ
เงิน ภาษี และวัตถุประสงค์ด้านการเงินอื่น ๆ
ตามข้อตกลง เพื่อจัดทำ รักษาไว้
และปรับปรุงบันทึกของเราซึ่งแสดงรายการ
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา
และผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลด้านการเงิน
ข้อมูลอื่นๆ

ฐานตามกฎหมาย

สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา
การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ
ที่ท่านอาจมี
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลอื่นๆ

ฐานตามกฎหมาย

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อตรวจจับ ป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ
ทางกฎหมายต่อการฉ้อโกงและ/หรืออาชญากรรม
และดูแลรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

ฐานตามกฎหมาย

ความยินยอม
เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราตามกฎหมาย
ข้อบังคับ หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หรือศาล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
การดำเนินการตามคำขอของท่านในการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การติดตามหนี้
การเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลด้านการเงิน
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลอื่น ๆ

ฐานตามกฎหมาย

หน้าที่ตามกฎหมาย
เพื่อกำหนด ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิ หรือ ต่อสู้การ
ใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหากเกิดข้อพิพาทขึ้น
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลด้านการเงิน
ข้อมูลอื่น ๆ

ฐานตามกฎหมาย

หน้าที่ตามกฎหมาย
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากฐานตามกฎหมายข้างต้น สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา
เราอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิหรือต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
ตามข้อกำหนดของข้อตกลงของเรา
  • 3.2 ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าทำสัญญาและ/หรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน
  • 3.3 ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย การไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ภายใต้พฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เมล มาสเตอร์ และ/หรือท่านละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจซึ่งมีผลใช้บังคับ
  • 3.4 หากเมล มาสเตอร์ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าว และหากกฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อน เว้นแต่เมื่อกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
4 การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกประเทศของท่าน
  • 4.1 เมล มาสเตอร์ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของเมล มาสเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีเพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตโดยชอบของเมล มาสเตอร์ เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ และเมล มาสเตอร์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ในพฤติการณ์ที่ระบุในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • 4.2 เมล มาสเตอร์ อาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล/นิติบุคคลต่อไปนี้เป็นคราว ๆ ไป โดยบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าวอาจอยู่ในหรือนอกประเทศไทยก็ได้
  • 4.2.1 ผู้ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นนี้
  • 4.2.2 หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลหรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  • 4.2.3 นิติบุคคลในต่างประเทศ และ/หรือ
  • 4.2.4 ผู้รับโอนสิทธิหรือผู้สืบสิทธิของเมล มาสเตอร์ หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ซื้อกิจการ สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินของเมล มาสเตอร์ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการหรือปรับโครงสร้างองค์กร
  • 4.3 โดยทั่วไปแล้ว เมล มาสเตอร์ จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทยได้ภายใต้พฤติการณ์ต่อไปนี้
  • 4.3.1 ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังนิติบุคคลในต่างประเทศใด ๆ ซึ่งได้รับอนุญาตโดยชอบจากเมล มาสเตอร์ ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการปรับปรุงทางการตลาด
  • 4.3.2 ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยและ/หรือโอนไปยังตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของเมล มาสเตอร์ โดยตัวแทน บริษัทสาขา หรือบริษัทร่วมของเมล มาสเตอร์ ได้รับอนุญาตโดยชอบจากเมล มาสเตอร์ ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการปรับปรุงทางการตลาด
  • 4.3.3 ในกรณีที่เมล มาสเตอร์ จำเป็นต้องปกป้องและคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของตน
  • 4.3.4 ในกรณีที่เมล มาสเตอร์ พิจารณาเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม คำสั่งศาล หรือการดำเนินการทางกฎหมาย และ/หรือ
  • 4.3.5 ในกรณีที่เมล มาสเตอร์ เห็นว่าจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเราตามสัญญาที่เข้าทำกับผู้ประกอบการ
  • ประเทศปลายทางอาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อย่างไรก็ตาม โปรดมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับ และเมล มาสเตอร์ จะร้องขอให้ผู้รับข้อมูลใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกำหนด
5 สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • โดยอยู่ภายใต้บังคับข้อจำกัดและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • (ก) สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือร้องขอเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งร้องขอให้เปิดเผยว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาอย่างไรโดยไม่ได้รับความยินยอม
   • (ข) สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่อ่านหรือใช้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติได้ทั่วไปจากเมล มาสเตอร์ นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้เมล มาสเตอร์ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
   • (ค) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • (ง) สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใช้ระบุตัวตนไม่ได้
   • (จ) สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • (ฉ) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุง ทำให้สมบูรณ์ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • (ช) สิทธิขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือการให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่จะมีการถอนความยินยอมดังกล่าว
   • (ซ) สิทธิยื่นข้อร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เมล มาสเตอร์ ไม่ปฏิบัติตามหรือละเมิดบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่คำนึงถึงข้อความดังกล่าว เมล มาสเตอร์ ขอสนับสนุนให้ท่านติดต่อเราก่อนเพื่อหาข้อยุติให้กับประเด็นปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ ที่เกิดขึ้น
   6 คุกกี้และไฟล์บันทึกข้อมูล
   • 6.1 เมล มาสเตอร์ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
   • 6.2 ในปัจจุบัน เมล มาสเตอร์ ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้บนเว็บไซต์
   ประเภทของคุกกี้ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
   และฐานตามกฎหมาย
   คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ โดยช่วยในการทำงานของ
   ฟีเจอร์พื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น ให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ได้อย่างปลอดภัย หรือเข้าถึงพื้นที่ของเว็บไซต์
   ที่มีการรักษาความปลอดภัยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการตั้งค่าเกี่ยวกับความยินยอม เป็นต้น
   ถึงแม้ว่าท่านจะเลือกได้ว่าจะกำหนดค่าคุกกี้ ประเภทนี้อย่างไร โดยการปรับแต่งเบราว์เซอร์ของท่านตามที่ระบุใน
   ข้อ 6.3 ข้างล่างนี้ เว็บไซต์อาจทำงานไม่ได้หรือท่านอาจใช้บริการของเราไม่ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน
   คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน
   คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์งยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราเรียนรู้ว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลว่าท่านใช้และ
   เข้าชมเว็บไซต์ในลักษณะใด เว็บเพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม โฆษณาตำแหน่งงานและลิงก์ใดบ้างที่ท่านคลิกดู
   จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้ของเว็บไซต์ อัตราการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวก่อนออกจากเว็บไซต์
   (bounce rate) แหล่งที่มาของผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเราปรับปรุงการทำงานและฟังก์ชัน
   ของเว็บไซต์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ประเภทนี้จะเป็นข้อมูลรวมซึ่งใช้ในการระบุตัวตนท่านไม่ได้
   คุกกี้ประเภทนี้จะถูกลบไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ของท่าน
   คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เรารับทราบตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้ เช่น ภาษาที่ต้องการ ภูมิภาค ชื่อผู้ใช้
   และรหัสผ่าน ซึ่งช่วยให้ท่านลงชื่อเข้าใช้ได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ในภายหลัง
   คุกกี้เพื่อการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คุกกี้ประเภทนี้ติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่านในเว็บไซต์ โดยช่วยให้เมล มาสเตอร์
   แสดงและนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของท่านให้แก่ท่าน
   คุกกี้เพื่อติดตามข้อความป๊อปอัป คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบได้ว่าท่านได้อ่านแบนเนอร์เกี่ยวกับคุกกี้ของเราแล้วหรือยัง
   และ เพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าแบนเนอร์ดังกล่าวจะไม่แสดงขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ท่าน
   ได้กดปิดแบนเนอร์ดังกล่าวไปแล้ว
    • 6.3 นอกเหนือจากข้อ 6.2 ในขณะที่เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ผู้ประกอบการเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้หากต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรทราบว่าการปิดการทำงานหรือปฏิเสธคุกกี้บนเบราว์เซอร์อาจทำให้ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการบนเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้ หรือการใช้เว็บไซต์อาจถูกจำกัด
    • 6.4 โดยทั่วไปแล้ว เมล มาสเตอร์ ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อประเมินจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วัดระดับความนิยมของส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการและจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเมล มาสเตอร์ วัดรูปแบบการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ และบริหารจัดการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติและข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผย เว้นแต่ตามหัวข้อ “การเปิดเผยหรือการโอนข้อมูล”
   7 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
   • เมล มาสเตอร์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา และจะลบ/ทำลายทิ้งเมื่อได้รับการร้องขอ เว้นแต่เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเป็นอย่างอื่นหรืออนุญาต
   8 การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
   • เมล มาสเตอร์ สงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามที่เมล มาสเตอร์ เห็นว่าจำเป็น ดังนั้นเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทบทวนประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำ หากเมล มาสเตอร์ ตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เมล มาสเตอร์ จะบอกกล่าวให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลซึ่งท่านได้เคยให้เราไว้หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่เมล มาสเตอร์เห็นว่าเหมาะสม เพื่อท่านจะได้รับทราบเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเมล มาสเตอร์ การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่เวลาที่เมล มาสเตอร์ ได้บอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้นนี้ ในกรณีที่เมล มาสเตอร์ พิจารณาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ เมล มาสเตอร์ จะบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด จะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
   9 การติดต่อสอบถาม
   • ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านในข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
    กรุณาติดต่อ pdpa@mailmaster.co.th หรือส่งจดหมายหาเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้
   • บริษัท เมล มาสเตอร์ จำกัด
   • 408/82 ชั้น19 อาคารพหลโยธิน เพลส
   • ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
   • เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
   • ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565